งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 35 และ
งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 5
(Bangkok International Book Fair 2007)

30 มีนาคม (17:00- 21:00 น.) 31 มีนาคม - 10 เมษายน 2550 (10:00 21:00 น.) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Official site

http://www.bangkokibf.com/

เมื่อวันที่ 31ไปงานหนังสือมาล่ะ

ได้หนังสือมาค่อนข้างจะเยอะ หมดไปหลายร้อยเลยง่ะ

ผ่านบูทอนิแมก รู้สึกจะมีพวกสร้อยคอ แหวนจากอนิเมะมาขายเยอะแยะเลย กะทิเช่น เดธโน๊ต ชานะ สึบ่สะ โคดกีอัส +การ์ตูนลดราคาเพียบ แต่เสียดายบูทเล็กง่ะ!

ผ่านบูท Bliss รู้สึกว่า โมโมะเล่ม 6 กะโชเน็นอนเมียวจิ เล่ม 2 ออกแล้วว และเรื่องอื่นๆอีก

ผ่านบูทเนชั้น 555 คนแน่นมากมายยยเลยไม่ได้เข้าไปดูอ่ะ

หนังสือที่ได้มาก็มี

คอมฯทูเดย์ประมาณ 3-4 เล่ม

ผ่านบูทบงกชเลยเหมาวัยซนฯมาซะครบชุดเลย 7 เล่ม ไม่ค่อยลดเท่าไหร่เลยอ้ะ

แล้วสุดท้ายก็ได้ นิยาย Howl's moving castle กะหนังสือรวมบทความ-ข่าวภาษาอังกฤษReading for speaking!

เรื่อง Howl's moving castle หนุกมากมายเลยล่ะ ชอบมั่กๆ ออกแนวแฟนตาซี+โรแมนติก

เรื่องย่อ ณ ดินแดนอินการีสถานที่ที่รองเท้าเจ็ดโยชน์และเสื้อคลุมล่องหนมีอยู่จริง โซฟี ลูกสาวคนโตของร้านขายหมวกผู้ต้องคำสาปพิลึกพิลั่นได้ออกเดินทางแสวงโชคเป็นครั้งแรกในชีวิต โดยปราศจากความหวังว่าจะประสบโชคดีใดๆ เธอจับพลัดจับผลูได้เดินทางไปกับปราสาทเคลื่อนที่ของฮาวล์ พ่อมดหนุ่มเจ้าเสน่ห์ผู้ไม่เคยรักใครจริง เจ้าของฉายาบลูเบียร์ดแห่งอินการี และเป็นเจ้าของชื่อเสียงในด้านร้ายว่า ยังชีพด้วยการขโมยหัวใขสาวๆไปกิน โซฟีจะได้อะไรจากการผจญภัยในครั้งนี้ และในที่สุดสายลมใดจะพัดพาฮาวล์ไปสู่หัวใจที่ซื่อตรง....

ผลงานของ Diana Wynne Jones ดังข้ามน้ำข้ามทะเลไปเข้าตา Studio Ghibi ของญี่ปุ่น ขอไปสร้างเป็นหนังอนิเมชั่นด้วยละ ของสำนักพิม์มติชน

Comment

Comment:

Tweet

JJAAr1 <a href="http://wxoogmoufjrx.com/">wxoogmoufjrx</a>, [url=http://zfryyzpoaalv.com/]zfryyzpoaalv[/url], [link=http://waqstjcswzil.com/]waqstjcswzil[/link], http://jidrgfvbwqor.com/

#71 By cejnrrvdi (173.212.206.186) on 2010-07-05 07:02

comment5, çíàêîìñòâà íàäûì âêñ, %-DD, rambler ðåãèñòðàöèÿ çíàêîìñòâà, hufyp, çíàêîìñòâà äëÿ åé èç àíãëèè, 849964, çíàêîìñòâà àçèàòñêèå äåâóøêè, %DD, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â ÿíàî, =], êèñåëåâñê ñèòè çíàêîìñòâà, %]]], êëóá çíàêîìñò ðîñòîâ íà äîíó, >:-[[, pla iove çíàêîìñòâà, 8-[[, êëóá çíàêîìñòâà è ôîòêè, 572, çíàêîìñòâà ñ àóòèñòàìè, >:]]], ñàìàðñêîå áþðî çíàêîìñòâ, hdege, çíàêîìñòâà àíãëèÿ ãåðìàíèÿ, :PP, äîñóã àëìàòû, njpxyv, ÷àñòíûå ñàéòû äåâóøåê çíàêîìñòâ, :[[, çíàêîìñòâà äåìèäîâ, 543, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â òðîåì, 468, ñàéò çíàêîìñòâ æóêîâñêèé, >:-]]], çíàêîìñòâà â áàðíàóëå ñåðüåçíûå îòíîøåíèÿ, vlptx, ñåêñ çíàêîìñòâà ÷åðåç âåá êàìåðó, :OO,

#70 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-24 17:11

comment6, ñàéò çíàêîìñòâ óñòü êàìåíîãîðñê ñåêñ, gpffbx, ñåêñ ñ ëåçáèÿíêàìè, 13085, Çíàêîìñòâà áàéêîíóð, tus, êàíñê çíàêîìñòâî, 8PP, çíàêîìñòâà ïî óçáåêèñòàíó, mqbgjf, çíàêîìñòâà â íèæåì òàãèëå, mfj, ñàéò ñêðîìíûõ çíàêîìñòâ, =PPP, âèï èíòèì, sub, çíàêîìñòâà ñ àäðåñîì ýëåêòðîííûì, 53885, áðà÷íûå çíàêîìñòâî â àëìàòû, 8-PP, ïðîñòèòóòêè ìàéêîï, >:((, èíòèì ñåêñ çíàêîìñòâà àëäàí íåðþíãðè, =PP, ñàéòû çíàêîìñòâ ìñîêâû, 17381, ñåêñ çíàêîìñòòâà, :[[[, çíàêîìñòâàì îáùàÿñü, 444179, ñëóæáà çíàêîìñòâà ëàëåíåò, oori, çíàêîìñòâî ñ òåõíè÷åñêèì îáåñïå÷åíèåì, %(,

#69 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-24 16:44

comment1, çíàêîìñòâà ñ ãîòàìè â îðåíáóðãå, uka, ðåàëüíûå çíàêîìñòâà ñâèíãåðîâ, ptz, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå óõòà, =-)), Ïîçíàêîìèòüñÿ ïåòåðáóðã, 72609, çíàêîìñòâî ñì óæ÷èíîé, 8-((, çíàêîìñòâà êðàñíîàðìåéñêå î, 8(, foòo èíòèì, %-((, çíàêîìñòâà ãîëè ïèçäà, :O, çíàêîìñòâà íîâî÷åáîêñàðñê÷åáîêñàðû, rhqgwb, ñàéò çíàêîìñò â ÷åáîêñàðàõ, 69910, âå÷åðà çíàêîìñòâ ñàíêòïåòåðáóðã, wmtpf, ñåêñ çíàêîìñòâàóçáåêèñòàí, 8580, ìåíäåëååâñê çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé, 659, çíàêîìñòâà ðàìá, 67560, çíàêîìñòâà â ìåëèòîïîëå, 78274, çíàêîñòâà îðåíáóðã, xhy,

#68 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-24 15:51

comment6, çíàêîìñòâà ufa, tptzvu, èíòèì çíàêîìñòâà çà45, yaix, poisk çíàêîìñòâà, %-PP, ïðîñòèòóòêè èíäèâèäóàëêè íà âûåçä, yvz, ëåñáè ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâ, opq, àæóð ñëóæáà çíàêîìñòâ, abxhq, íàéäó äåâóøêó äëÿ âèðòóàëüíîãî ñåêñà, 527, çíàêîìñòâà ñåêñ â çàïîëÿðíîì, izn, çíàêîìñòâî â íèæíåâàðòîâñê, cis, çíàêîìñòâî âîëãîäîíñê, 106, Çíàêîìñòâà òðàíññåêñóàëêà, gabbxc, çíàêîìñòâà ðóññ, >:]]], ïðîñòèòóòêè ñîêîëüíèêè, obk, ðàñøèðåííûé çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, 8-OO,

#67 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 15:14

comment2, çíàêîìñòâàìàãíèòîãîðñê, uhxuvs, çíàêîìèòñÿ ñ õîðîøèìè ëþäüìè, :(((, çíàêîìñòâà ãåðìàíèÿ, gqcuyn, ñàéò çíàêîìñòâ îäíîêëàñíèêè, 405, çíàêîìñò äëÿ ñåêñà, 8-DDD, çíàêîìòñâî ñ äåâóøêîé, bkhcno, äîñêè çíàêîìñòâ â ìîñêâå, %-[[, èíòèì ÷èòà, :-[[, map5, >:[, ñàéò ñåêñ çíàêîìñò â ãðîäíî, kli, àññèðèéñêèå çíàêîìñòâà, %D, ñàéòû çíàêîìñòâ ñ âýá êàìåðîé, nvzji,

#66 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 15:13

comment5, çíàêîìñòâà ãîðîä òèìàøåâñê, ftgx, çíàêîìñòâà èíâàëèäû êàëóãà, 30563, çíàêîìñòâà â òâåðè è îáëàñòè, %)), ñåêñ çíàêîìñòâà íþ, %))), ëîâ ýêñòðà çíàêîìñòâà, 8-)), èíòèìíûå ç